Influence Your World | Toluna

Nested Applications

Logo Public

Terms Header

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A ČLENSTVÍ

Terms of Use and Membership

Sist oppdatert: červenec 2022

Vítejte na internetové stránce Toluna.com (dále jen „tato stránka“). Používáním této stránky, přihlášením za člena, účastí v programu Body Toluna pro členy (dále „body“ nebo „body Toluna“) nebo účastí v průzkumu trhu nebo studii prováděné přímo společností Toluna nebo jejím prostřednictvím (dále jen „průzkum“ a souhrnně „průzkumy“) vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami používání a členství (dále jen „podmínky“). Pokud s nimi nesouhlasíte, tuto stránku nepoužívejte..

Společnost Toluna si vyhrazuje právo kdykoli podle vlastního uvážení měnit, upravovat, přidávat nebo odebírat části těchto podmínek včetně zásad o ochraně osobních údajů. Je vaší povinností pravidelně si ověřovat, zda se tyto podmínky nezměnily. Budete-li tuto stránku používat dál i po zveřejnění takových změn, bude to znamenat, že změny přijímáte a souhlasíte s nimi. Pod podmínkou souhlasu s těmito podmínkami vám společnost Toluna poskytuje osobní nevýhradní nepřevoditelné omezené právo přístupu na tuto stránku a jejího používání.

Podmínky pro získání členství

Členství ve všech panelech společnosti Toluna je zdarma a je nabízeno pouze fyzickým osobám (nikoli právnickým osobám), které jsou starší 16 let, případně starší než minimální věk požadovaný v takovýchto případech ve vaší zemi. Členství v některých panelech může být omezeno vyšším věkem nebo pouze na určitý region či zemi. Jestliže vám ještě nebylo osmnáct (18) let a získáte nějakou výhru nebo vám budou proplaceny body v rámci programu Body Toluna nebo nějakého jiného programu společnosti Toluna nabízejícího odměny, bude odměna vyplacena vašemu zákonnému zástupci. Můžete mít pouze jeden účet.

Registrace a hesla

Přístup na tuto stránku je sice možný i bez členské registrace v některém z panelů společnosti Toluna, avšak k založení účtu na vaše jméno a řádnému připisování bodů na váš účet je nutné vyplnit online přihlášku. Abyste si mohli otevřít členský účet, musíte společnosti Toluna sdělit úplné a platné kontaktní údaje, např. celé jméno, adresu bydliště, platnou e-mailovou adresu a další požadované údaje. S vaším účtem musí být spojena jedinečná a platná e-mailová adresa a heslo.

Zavazujete se, že při registraci uvedete přesné, aktuální a úplné údaje a že je budete následně aktualizovat, aby byly vždy přesné. Jestliže neuvedete přesné a úplné osobní údaje nebo je nebudete aktualizovat tak, aby byly vždy přesné a úplné, bude vám moci společnost Toluna ukončit nebo pozastavit členství nebo vám případně propadnou body.

K založení účtu a přístupu na něj můžete použít pouze jedno (1) heslo. Nesmíte používat heslo majitele jiného účtu ani nikomu umožnit, aby z jakéhokoli důvodu použil vaše heslo. Za bezpečnost vašeho uživatelského jména a hesla a veškerou aktivitu, která se uskuteční prostřednictvím vašeho členského účtu, ať už bude oprávněná, nebo ne, odpovídáte výhradně vy. Společnost Toluna nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám vzniknou tím, že bude vaše heslo použito třetí osobou, ledaže by takové neoprávněné použití hesla bylo přímo zapříčiněno její hrubou nedbalostí nebo jejím podvodným jednáním. Zavazujete se, že o neoprávněném použití nebo zneužití vašeho členského účtu budete společnost Toluna neprodleně informovat.

Jestliže zapomenete heslo, budete moci společnost Toluna požádat o zaslání hesla e-mailem, abyste měli znovu přístup na svůj účet. Podmínkou je, že v e-mailu uvedete své uživatelské jméno a že použijete e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci (případně novou e-mailovou adresu, pokud jste ji později aktualizovali).

Tím, že se stanete členem některého z panelů společnosti Toluna, souhlasíte s tím, že vám budou e-mailem zasílány pozvánky do průzkumů prováděných společností Toluna nebo jejími partnery. Společnost Toluna ale nezaručuje žádný minimální počet pozvánek ani to, že vůbec nějakou dostanete. Účast v průzkumech je zcela dobrovolná stejně jako uvádění údajů, z nichž je možné zjistit vaši totožnost. Ať tedy přijmete nebo odmítnete jakékoli pozvánky k účasti v průzkumech, je zcela na vás a za odmítnutí přijetí jakýchkoli takovýchto pozvánek vás nebudeme nijak penalizovat.

Vzájemný vztah

Za zajištění počítačového vybavení a komunikačních služeb, které jsou nezbytné k připojení a přístupu na tuto stránku, odpovídáte vy. Souhlasíte s tím, že vaším členstvím v některém z panelů společnosti Toluna ani vyplněním některého z průzkumů pro společnost Toluna nebo její zákazníky nevzniká mezi vámi a společností Toluna vztah založený na zastupování nebo partnerství ani pracovněprávní vztah a že průzkumy vyplňujete výhradně jako nezávislá třetí osoba. Souhlasíte také s tím, že body a případné další pobídky, které dostanete za vyplnění průzkumů, budou jedinou odměnou, kterou za vyplnění průzkumů získáte.

Kodex chování členů:

Toluna je internetová komunita, jejímž cílem je umožnit vám, aby byl váš hlas slyšet a abyste mohli velkým výrobcům a poskytovatelům služeb říci, co si myslíte. Žádáme vás proto, abyste se při používání internetové stránky Toluna a zveřejňování obsahu na ní nebo v naší komunitě řídili těmito pravidly:

 • Buďte k sobě zdvořilí a respektujte názory druhých. Chovejte se způsobem, který přispěje k vytváření bezpečného a příjemného prostředí pro všechny uživatele.

 • Nezveřejňujte:

  • Materiály, které schvalují protiprávní jednání nebo vyjadřují politické, náboženské nebo ideologické přesvědčení.

  • Osobní útoky ani žádné obscénní, vulgární, protiprávní, záměrně škodící, hanlivé, vyhrožující, pomlouvačné, obtěžující, nactiutrhačné, nepravdivé a zavádějící příspěvky nebo příspěvky, které narušují něčí soukromí.

  • Reklamu, nabídky a žádosti - Nevyužívejte žádnou z částí komunity k nakupování zboží a služeb, k žádostem o peníze ani k propagaci a prodeji výrobků a služeb někomu dalšímu. Nezveřejňujte například žádné reklamy, doporučení, propagační materiály, nevyžádanou poštu („spam“), řetězové dopisy, nabídky pyramidového prodeje ani žádné jiné nabídky a žádosti.

  • Obsah, který porušuje patent, autorské právo, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiné právo k duševnímu vlastnictví třetí osoby. Pokud v tomto ohledu budete na našich stránkách zveřejňovat jakékoli obrázky, ujistěte se, že tyto obrázky lze volně používat (např. pochází z webů, jako je pixabay), případně, a to je ještě lepší možnost, použijte své vlastní fotografie a obrázky.

  • Nic, z čehož plyne nebo by mohlo plynout, že to, co děláte, děláte se souhlasem společnosti Toluna nebo jejích odběratelů.

 • Průzkumu trhu se účastněte pouze v dobré víře, například neuvádějte nesprávné odpovědi, nesnažte se průzkum dokončit co nejrychleji nebo neodpovídejte na všechny otázky stejně. Společnost Toluna si vyhrazuje právo nepřidělit vám body, jestliže se bude oprávněně domnívat, že jsou vaše odpovědi v průzkumu trhu nepravdivé nebo nejsou dobře uvážené.

 • Do kterékoli části této stránky vstupujte a používejte ji výhradně pro osobní, nekomerční účely.

 • Do kterékoli části této stránky vstupujte a používejte ji tak, aby tím nebyly porušovány platné vnitrostátní i mezinárodní právní předpisy, úmluvy apod.

 • Neprodávejte nikomu body Toluna, nevyměňujete je za nic, neobchodujte s nimi ani se jinak nesnažte docilovat zisku tím, že někomu umožníte přístup k vašim bodům Toluna.

 • Nepředstírejte, že jste někdo jiný, např. zaměstnanec, zástupce nebo zákazník společnosti Toluna nebo nějaký jiný člen komunity Toluna, ani se nijak jinak nesnažte klamně vylíčit svůj vztah s nějakou jinou fyzickou nebo právnickou osobou, např. zobrazováním obsahu této stránky nebo její části na jiných internetových stránkách (tzv. framing), abyste vyvolali zdání, že jste nějak spojeni s naší společností nebo že s vaším jednáním pro nějaké účely souhlasíme.

 • Bez našeho předchozího písemného souhlasu nezveřejňujte v žádných médiích obsah průzkumů nebo této stránky ani na ně neodkazujte.

 • Neshromažďujte a neukládejte osobní údaje o jiných členech.

 • Nesnažte se získat přístup ke službám nebo do částí stránky, do nichž nemáte přístup.

 • K přístupu na stránku a stahování dat ze stránky nepoužívejte roboty, spidery, scrapery ani jiné automatické nástroje nebo rozhraní, pokud vám je sami neposkytneme.

 • Neposílejte nám nebo na tuto stránku škodlivé, nezákonné, podvodné nebo narušující kódy, např. viry, „spyware“, „adware“ nebo jiné kódy, které mohou mít na tuto stránku nebo jeho příjemce nepříznivý vliv nebo spouštět procesy, např. útok typu odmítnutí služby, které mohou pro infrastrukturu této stránky představovat významnou zátěž nebo narušovat její řádné fungování, a nesnažte se jimi nás nebo tuto stránku (a ani žádný jiný systém a nikoho jiného) ani nijak jinak ovlivňovat.

 • Nezveřejňujte na stránce zprávy, které dostanete od technické podpory společnosti Toluna.

 • Při komunikaci s technickou podporou společnosti Toluna nepoužívejte obscénní a vulgární výrazy, nesnažte se nikomu škodit, o nikom se nevyjadřujte hanlivě, nikomu nevyhrožujte, nikoho neurážejte, neobtěžujte a nepomlouvejte a neuvádějte nepravdivé nebo zavádějící údaje.

 • Za žádných okolností nekontaktujte klienty společnosti Toluna ani sponzory jakéhokoli průzkumu.

 • Nedělejte nic, co by mohla naše společnost oprávněně považovat za nevhodné nebo nepatřičné

Nedodržování tohoto kodexu chování může vést k ukončení vašeho členského účtu a propadnutí bodů.

Nahrávání obsahu na web

Kdykoli využijete funkci, která umožňuje nahrávat na náš web určitý obsah, musíte dodržovat pravidla vztahující se k obsahu uvedené v odstavci Pravidla obsahu (viz níže).

Jakýkoli obsah, který na náš web nahrajete („uživatelský obsah“), nebude považován za důvěrný a chráněný. Zůstanou zachována veškerá vlastnická práva k uživatelském obsahu, naší společnosti a ostatním uživatelům webu (jako jsou naši klienti) však přiznáváte nevýhradní povolení k používání, ukládání a kopírování takového uživatelského obsahu včetně jeho šíření a zpřístupnění třetím stranám. Zároveň máme právo zveřejnit vaši totožnost jakékoli třetí straně, která konstatuje, že některý uživatelský obsah zveřejněný nebo nahraný na náš web porušuje její práva k duševnímu vlastnictví nebo právo na ochranu osobních údajů. Vůči žádné straně nemáme odpovědnost za uživatelský obsah nebo přesnost vámi zveřejněného uživatelského obsahu nebo jakéhokoli uživatele našeho webu. Máme právo odstranit z webové stránky jakýkoli váš příspěvek, pokud takový příspěvek podle našeho názoru nerespektuje pravidla vztahující se k obsahu uvedené v odstavci Pravidla obsahu. Zejména se při zveřejňování obrázků ujistěte, že jsou to buďto vaše vlastní obrázky, nebo že máte právo je zveřejňovat, např. používáním webů, které poskytují obrázky k volnému použití, jako je pixabay. Názory vyjádřené ostatními uživateli na naší webové stránce nepředstavují naše názory nebo hodnoty.

Pravidla nahrávání obsahu (včetně obrázků) („Pravidla obsahu")

Pokud na web nahrajete jakýkoli uživatelský obsah, souhlasíte s tím, že budete za všech okolností dodržovat následující podmínky:

 • Nesmíte zveřejňovat nebo nahrávat žádný uživatelský obsah nebo používat web způsobem, který porušuje zákon (včetně jakýchkoli zákonů týkajících se autorských práv).

 • Nesmíte zveřejňovat nebo nahrávat žádné osobní údaje o jiných fyzických osobách, včetně jejich fotografií nebo videozáznamů, bez jejich úplného a výslovného souhlasu (a) s uveřejňováním/nahráváním takových osobních údajů na web; (b) tyto údaje mohou být využívány naší společností nebo našimi klienty v souladu s těmito podmínkami (a Zásadami ochrany osobních údajů).

 • Nesmíte zveřejňovat nebo nahrávat žádný uživatelský obsah nebo používat web způsobem, který je urážlivý, výhružný, hanlivý, vulgární, obscénní, obtěžující, nesprávný, zavádějící nebo nespolehlivý nebo který ohrožuje nebo by mohl ohrozit dobrou pověst webu nebo našich klientů.

 • Souhlasíte s tím, že nebudete přidávat uživatelský obsah, který porušuje práva jiné organizace nebo osoby (včetně práv k duševnímu vlastnictví a práva na ochranu osobních údajů). Potvrzujete, že máte veškerá nezbytná práva a povolení k uveřejnění uživatelského obsahu, který na webu zveřejníte.

 • Jakýkoli uživatelský obsah odeslaný ke zveřejnění nebo automaticky zveřejněný/nahraný na web můžeme upravit a zkontrolovat. Za uživatelský obsah však neodpovídáme a vyhrazujeme si právo jakýkoli uživatelský obsah kdykoli odstranit nebo upravit.

 • Máte plnou odpovědnost za veškerý uživatelský obsah, který na web zveřejníte (včetně mimo jiné vámi odeslaných e-mailových zpráv v souvislosti s webem).

 • Pokud vy nebo jiný uživatelé porušíte některá z těchto pravidel, neprodleně nás kontaktujte na stránce https://influencers.toluna.com/contact-us.

 • Vyhrazujeme si právo kdykoli odstranit či upravit nebo vás požádat o úpravu uživatelského obsahu zveřejněného na webu.

 • Jakýkoli uživatelský obsah, který zveřejníte na webu, můžeme využít k jakémukoli účelu v souladu se Zásadami ochrany osobních.

 • V rozsahu povoleném zákonem zbavujete naši společnost odpovědnosti za ztráty, škody, řízení, úkony, právní výlohy a náklady, výdaje a jakékoli další ztráty nebo závazky vyplývající z uveřejnění uživatelského obsahu, používání webu nebo porušení těchto podmínek.

V případě, že nás upozorní třetí strana, že uživatelský obsah, který jste nahráli na web, porušuje práva duševního vlastnictví třetí strany, vyhrazujeme si právo této třetí straně sdělit vaši identitu a kontaktní údaje, aniž bychom vás na to upozornili, aby tato třetí strana mohla podniknout kroky vymáhání právních předpisů vůči vaší osobě.

Potvrzujete a souhlasíte, že dle veškerých platných výjimek, které máme k dispozici podle platné legislativy na ochranu osobních údajů, vaše údaje můžeme takovým třetím stranám sdělit, aby mohly podniknout kroky vymáhání právních předpisů. A tímto se zříkáte veškerých práv, která máte vůči společnosti Toluna, ve spojitosti s takových vyzrazením.

Důvěrnost průzkumů

Zákazníci společnosti Toluna vám mohou v rámci průzkumů sdělit důvěrné nebo soukromé informace a podklady. Tyto informace a podklady zůstávají výhradním vlastnictvím osoby, která je jejich vlastníkem. V případě důvěrných informací se může jednat například o nápady nebo návrhy na nové výrobky, návrhy obalů, návrhy reklam, filmové nebo televizní upoutávky a s nimi související texty, obrázky, videa a zvuky. Abyste se mohli stát členy, zavazujete se, že s veškerým obsahem a podklady, které získáte v rámci průzkumů, jichž se zúčastníte, budete nakládat jako s důvěrnými informacemi a nebudete je sdělovat třetím osobám ani je využívat pro žádné jiné účely než výhradně pro vyplnění průzkumu. Jestliže tento závazek porušíte, bude vám vedle propadnutí bodů a ukončení uživatelského účtu hrozit i peněžní postih ze strany společnosti Toluna nebo jejího zákazníka za škodu, kterou jí, resp. mu tím způsobíte.

Zásady ochrany osobních údajů

K získání lepší představy o tom, jak společnost Toluna shromažďuje, využívá a sdílí osobní údaje, si přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů, které najdete tady. Obsah zveřejňovaný členy a licence k němu Společnosti Toluna tímto udělujete nevýhradní časově ani jinak neomezené celosvětové bezplatné právo na využívání veškerého obsahu, který na tuto stránku umístíte, a to k jakémukoli účelu, např. právo takový obsah upravovat, kopírovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, modifikovat, šířit, vytvářet z něj odvozená díla nebo ho rozvíjet a předávat ho třetím stranám. Za veškerý obsah, který použijete, uložíte, zveřejníte nebo odešlete na tuto stránku, včetně našich diskusních fór a průzkumů, jichž se zúčastníte, odpovídáte výhradně vy, nikoli společnost Toluna. Jste také povinni získat případná nezbytná povolení a souhlasy k tomu, abyste mohli takový obsah zveřejnit.

Body Toluna

Co jsou body?

Společnost Toluna si váží názorů svých členů a jako uznání jim nabízí pobídky v podobě kreditů, tzv. „bodů“, které jim jsou připisovány na účet vedený u společnosti Toluna. Body je možné vyměnit za vouchery, odměny, které jsou uvedeny níže.

Získávání bodů

Vaše schopnost získávat body není časově založená a přidělíme vám body, které budou uloženy na váš účet, pouze za účast na aktivitách a akcích schválených společností Toluna, např. za registraci jako účastníka panelové diskuse, vyplnění demografického profilu nebo vyplnění kvalitativního nebo kvantitativního průzkumu trhu pořádaného společností Toluna, a výhradně v souladu s konkrétní nabídkou odměny zveřejněnou u jednotlivé aktivity nebo akce. Konkrétně můžete body získávat takto:

 • Vyplnění průzkumu: Body získáte za každý vyplněný průzkum, jehož se budete moci zúčastnit. Počet bodů je u každého průzkumu jiný.

 • Vyplnění průzkumu osobních zájmů (profilu): Účastníci panelových diskusí mohou získat další body za vyplnění členského profilu. Každý vyplněný profil má hodnotu 100 bodů.

O bodech připisovaných na váš účet a odepisovaných z něj vede společnost Toluna záznamy a umožňuje ověřit si stav účtu po přihlášení na internetové stránce „Vaše body“. I když společnost Toluna dělá vše pro to, aby byly body na účty připisovány správně, jste povinni si sami ověřovat, zda vám byly body na účet připsány správně. Budete-li se domnívat, že jsou částky pobídek připsané na váš účet nesprávně, informujte o tom společnost Toluna e-mailem do 60 dnů od zjištění údajné chyby a uveďte podrobné zdůvodnění, proč si myslíte, že jde o chybu. K e-mailu přiložte veškeré důležité podklady, z nichž vyplývá, že došlo k chybě. Přijatou reklamaci prověříme a do třiceti (30) dnů vám sdělíme, zda bude počet bodů připsaných na váš účet opraven, nebo zda zůstane stejný. Budeme-li potřebovat na vyřešení reklamace víc času, sdělíme vám to a o reklamaci pak rozhodneme, jak nejdříve to bude možné. Rozhodnutí o reklamaci je konečné.

Proplácení bodů

Své body můžete utrácet kdykoli v záložce „Odměny“ na hlavní stránce. Přidělené body nejsou časově vázané, ale jsou přidělovány jen za dokončení průzkumu, vyplnění profilu a další účast na této stránce. Body se automaticky smění na peníze, kdykoli si vyžádáte platbu nebo poukaz.

Poukazy

Elektronické poukazy (e-poukazy) se odešlou na váš účet Toluna a za některých okolností na e-mailovou adresu uvedenou na účtu v okamžiku uzavření objednávky. Požadavky na bankovní převody / PayPal se přičtou přímo na váš bankovní účet nebo účet PayPal. Máte-li zájem o více informací, můžete kliknout na ikonu odměny, o kterou máte zájem. Zjistěte více. Odměny pro týdenní loterii se budou distribuovat následujícími způsoby: Převod PayPal, Body Toluna. Člen musí požádat o opětovné zaslání chybějící poukázky do 3 měsíců od data zpracování poukázky. Toluna nevyřizuje stížnosti podané po uplynutí těchto 3 měsíců. Prosím ujistěte se, že vaše doručovací adresa na vašem účtu je správná a kompletní. V opačném případě, pokud se nám poukázka vrátí, bude úhrada dalších nákladů připsána vám.

Platnost bodů

PayPal requests for cash payment will be credited directly to the PayPal account indicated in your account within 3 weeks. It is your sole responsibility to keep such information current. All rewards are subject to change as may be necessary to comply with applicable laws or regulations and we reserve the right to void vouchers where such laws or regulations dictate that we must do so.

Expiration of Points

Body připisované na účet jsou platné jeden rok a čtyři měsíce (16 měsíců) od data jejich získání. Nebudou-li do té doby využity, automaticky propadnou a budou z vašeho účtu vymazány. K mazání bodů dochází vždy ke konci měsíce, obvykle 28. dne v měsíci. Příklad: Body získané 15. března 2020 budou z účtu vymazány 28. července 2020, jestliže je do té doby nevyužijete. Po vypršení platnosti už body nelze převádět na hotovost.
Všechny body také okamžitě přestanou platit a propadnou v případě, že zrušíte účet u společnosti Toluna nebo se váš účet změní na „neaktivní“. Podmínkou aktivního členství je, že se přihlásíte za člena a v následujících 12 měsících po registraci, resp. později alespoň jednou za posledních 12 měsíců se zúčastníte nějakého průzkumu nebo jiné aktivity na této stránce. O zrušení a propadnutí bodů vás společnost Toluna nebude informovat. Společnost Toluna si vyhrazuje právo platnost těchto pravidel pro zrušení a propadnutí bodů podle vlastního uvážení pozastavit.

Nevhodné chování, podvodné jednání a oprava chyb na účtu

Společnost Toluna si vyhrazuje právo sledovat veškeré úkony, které členové provádějí s body Toluna. Bude-li to vyžadováno ze zákona, porušíte-li výše uvedený kodex chování nebo bude-li váš účet vykazovat známky podvodného jednání, zneužití či jiné podezřelé aktivity, může se stát, že váš členský účet bude ukončen a získané body propadnou. Dopustíte-li se nějakého podvodného jednání, vyhrazuje si společnost Toluna právo podniknout nezbytné právní kroky a v nezbytném případě vám i zabavit odměnu, která bude považována za výsledek takového jednání. Budete také povinni nahradit společnosti Toluna finanční ztrátu, např. náklady na soudní spor nebo vzniklou škodu, a v budoucnu už nebudete moci získávat žádné další body Toluna.

Nebude-li se na vašem účtu zobrazovat správný zůstatek bodů, vyhrazuje si společnost Toluna právo chybu opravit. Jestliže vám budou body přiděleny omylem nebo se budete domnívat, že na vašem účtu došlo k nějaké podezřelé aktivitě, informujte o tom neprodleně společnost Toluna. Zjistí-li, že jste se stali obětí podvodu, budou vám získané body převedeny na nový členský účet.

Převádění

Body nemají žádnou peněžitou hodnotu a není možné je postupovat třetí osobě, převádět je na ni nebo je zastavovat v její prospěch. S odměnami a body, které v programu získáte, nejsou spojena žádná vlastnická práva ani jiné právní nároky.

Trvání programu a změny pravidel

Možnost využít získané body se může změnit v případě, že se změní podmínky. Bude-li program ukončen nebo zruší-li společnost Toluna vaše členství z jiného důvodu než pro porušení těchto podmínek, budete mít od data ukončení/zrušení už jen 30 dnů na to, abyste uplatnili všechny získané body. O změnách v podmínkách se vás budeme snažit informovat, avšak neponeseme odpovědnost za to, že se o nich nedozvíte. Nabízené odměny a počet bodů nezbytný k získání určité odměny se mohou měnit i bez předchozího oznámení. Odměny jsou poskytovány pod podmínkou dostupnosti.

Duševní vlastnictví společnosti Toluna

Tato stránka je chráněna zákony o ochraně práv k duševnímu vlastnictví. Zavazujete se, že je budete dodržovat. Veškerá práva, která vám nejsou výslovně udělena, si vyhrazuje společnost Toluna nebo osoby, které jí poskytly licenci.

Logo a ochranné známky „TOLUNA“ a „TOLUNA.com“ jsou ochranné nebo zapsané ochranné známky společnosti Toluna nebo jejích dceřiných a sesterských společností. Veškeré ostatní ochranné známky, značky služeb, loga a obchodní názvy používané na této stránce jsou vlastnictvím společnosti Toluna nebo jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Obsahem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí například veškeré texty, návrhy, grafické prvky, obrázky, zvukové soubory, animace, videa, rozhraní, software, kódy a jejich výběr a uspořádání na této stránce. Na veškerý obsah na této stránce se vztahují práva k duševnímu vlastnictví, případně je jeho ochrana zajištěna smluvně či jinak. Práva k duševnímu vlastnictví vlastníme my, případně osoby, které nám poskytly licenci. Bez našeho předchozího souhlasu poskytnutého jinak než elektronickou cestou nesmí být obsah kopírován, šířen, znovu publikován, ukládán, zveřejňován ani jiným způsobem přenášen kromě případů, kdy je to v souladu s výslovnými ustanoveními těchto podmínek. Změnou nebo použitím materiálů pro jakékoli jiné účely může dojít k porušení práv k duševnímu vlastnictví. Uživatelé nezískávají vlastnické právo ke kopiím ani žádná jiná práva k duševnímu vlastnictví. Veškerá taková práva zůstávají v našem vlastnictví. © TOLUNA. Všechna práva vyhrazena.

Zřeknutí se záruk

Využíváním programu Body Toluna berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Toluna není banka nebo jiný typ finanční instituce a že „body“ připisované na váš účet nejsou skutečné peněžní vklady, nejsou úročeny a jedná se pouze o účetní položky, které zakládají nárok na připsání bodů v určité výši, pokud je uplatníte v souladu s těmito podmínkami používání. Dále souhlasíte s tím, že částky na vašem účtu můžete uplatňovat pouze způsobem a v souladu s postupy, které jsou popsány v těchto podmínkách používání, které se mohou kdykoli změnit. Společnost Toluna nenese odpovědnost za jednání třetích stran, např. vydavatelů dárkových karet, poukazů nebo jiných odměn vyměňovaných za body.

Souhlasíte výslovně s tím, že tuto stránku a program Body Toluna používáte výhradně na vlastní odpovědnost. Souhlasíte s tím, že tato stránka, veškeré informace, které jsou na ní uváděny, služby, které jsou jejím prostřednictvím nabízeny, její funkce i program Body Toluna jsou společností Toluna, její mateřskou společností, jejími sesterskými a dceřinými společnostmi, jejími právními nástupci nebo nabyvateli, dodavateli či zástupci poskytovány tak, jak jsou, a tak, jak jsou dostupné. Společnost Toluna neodpovídá za typografické chyby (překlepy) bez ohledu na jejich zdroj. Společnost Toluna ani netvrdí a nezaručuje se, že informace přístupné na této stránce jsou přesné, úplné nebo aktuální. Společnost Toluna, její sesterské a dceřiné společnosti a další poskytovatele tímto zprošťujete veškeré odpovědnosti za proplácení a čerpání odměn, a to i v případě, že bude odměna po převzetí ztracena, odcizena nebo zničena.

SPOLEČNOST TOLUNA SE ZŘÍKÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ ODPOVĚDNOSTI, PODMÍNEK A POVINNOSTÍ, NAPŘ. ZÁRUKY, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK: (a) V SOUVISLOSTI S PRODEJNOSTÍ, VHODNOSTÍ K URČITÉMU ÚČELU NEBO POUŽITÍ, VÝSLEDKY, PŘESNOSTÍ, ÚPLNOSTÍ, OCHRANOU DŮVĚRNOSTI NEBO ZABEZPEČENÍM INFORMACÍ A (b) VZNIKLÝCH NEBO VYTVOŘENÝCH NA ZÁKLADĚ VYUŽÍVÁNÍ PRO OBCHODNÍ ÚČELY, V RÁMCI OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO V RÁMCI PLNĚNÍ.

SPOLEČNOST TOLUNA SE DÁLE ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH POVINNOSTÍ, KTERÉ BY MOHLA VŮČI VÁM MÍT NAPŘÍKLAD V SOUVISLOSTI S ŘÁDNOU PÉČÍ, ŘÁDNÝM PROVEDENÍM, OCHRANOU PŘED POČÍTAČOVÝMI VIRY NEBO VYVAROVÁNÍ SE NEDBALÉHO JEDNÁNÍ. SPOLEČNOST TOLUNA DÁLE NETVRDÍ, ŽE MÁ VLASTNICKÉ PRÁVO K CELÉ STRÁNCE, A NEZARUČUJE SE, ŽE BUDETE MOCI NERUŠENĚ VYUŽÍVAT VEŠKERÉ ČÁSTI STRÁNKY ANI ŽE TÍM NEBUDE DOCHÁZET K PORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PODLE PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST TOLUNA ANI JEJÍ SESTERSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI NEBO JEJÍ ZÁSTUPCI NEPONESOU VŮČI VÁM ANI NIKOMU JINÉMU ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ A NÁHODNÉ ŠKODY, ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NÁSLEDNÉ ANI JINÉ OBDOBNÉ OBECNÉ ŠKODY, ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU NEBO NARUŠENÍ SOUKROMÍ, ZTRÁTU NEBO NARUŠENÍ BEZPEČNOSTI DAT, NESPLNĚNÍ NĚJAKÉ POVINNOSTI (NAPŘ. POVINNOSTI JEDNAT V DOBRÉ VÍŘE, POVINNOSTI ŘÁDNÉHO PROVEDENÍ NEBO ZABRÁNĚNÍ NEDBALÉMU JEDNÁNÍ) ANI ŽÁDNÉ JINÉ PODOBNÉ ŠKODY JAKÉKOLI POVAHY, KTERÉ VZNIKNOU Z PORUŠENÍ ČI JINÉHO ASPEKTU UJEDNÁNÍ NEBO TÉTO STRÁNKY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM, I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST TOLUNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA, A I V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (NAPŘ. NEDBALÉHO JEDNÁNÍ), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA VADY VÝROBKU NEBO UVEDENÍ NESPRÁVNÝCH ÚDAJŮ.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TOLUNA, JEJÍ MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI, JEJÍCH SESTERSKÝCH A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ, PRÁVNÍCH NÁSTUPCŮ A NABYVATELŮ, DODAVATELŮ NEBO ZÁSTUPCŮ NEBUDE VYŠŠÍ NEŽ SKUTEČNÁ MALOOBCHODNÍ HODNOTA OPRÁVNĚNÉ ODMĚNY, O KTEROU PŮJDE, RESP. NEŽ PŘIMĚŘENÁ TRŽNÍ HODNOTA ODMĚN, NA KTERÉ JE MOŽNÉ PŘEVÉST VAŠE NEVYČERPANÉ PLATNÉ A NEZRUŠENÉ BODY, BUDE-LI SE SPOR TÝKAT OBECNĚ VAŠEHO VYUŽÍVÁNÍ PROGRAMU.

Náhrada škody

Zavazujete se, že společnosti Toluna a její mateřské společnosti a jejím sesterským a dceřiným společnostem nahradíte škodu a ochráníte je i členy jejich statutárních orgánů, jejich vlastníky, zaměstnance a zástupce před veškerými nároky, ztrátami, požadavky na náhradu škody, soudními spory, pokutami, odvody a náklady (včetně přiměřených výdajů na právní zastoupení (i prostřednictvím vlastního právníka či právního oddělení) a vypracování znaleckých posudků), které vzniknou vaším užíváním této stránky a obsahem, který na ni umístíte, a v souvislosti s tím (dále jen souhrnně „nároky“), včetně nároků uplatňovaných třetími osobami. Souhlasíte s tím, že společnost Toluna má neomezené právo hájit se proti jakémukoli nároku a vypořádat jakýkoli nárok i bez vašeho předchozího svolení. Zavazujete se, že společnosti Toluna poskytnete veškerou součinnost nezbytnou k obhajobě proti jakémukoli nároku.

Zrušení účtu

Účet můžete kdykoli zrušit. Stačí, když společnosti Toluna pošlete e-mail na adresu https://influencers.toluna.com/contact-us nebo v sekci "Účet" kliknete na "odhlásit odběr emailů" a vyberete možnost zrušit svůj účet. Účet vám bude zrušen také v případě, že odejdete z panelu společnosti Toluna. Uzavřen bude v okamžiku, kdy bude panel vymazán nebo z něj odejdete. Berete proto na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše právo přístupu do programu Body Toluna, tak jak je popsáno výše, zanikne a veškeré body, které v tom okamžiku budou připsány na vašem účtu, propadnou bez ohledu na to, jak nebo kdy jste je získali. Ukončit účet může také kdykoli a z jakéhokoli důvodu společnost Toluna.

Daňové povinnosti

Je možné, že získané výhry podléhají v České republice zdanění podle platných právních předpisů. Berete proto na vědomí, že můžeme finančním úřadům na jejich žádost, případně pokud to budeme považovat za vhodné, předávat údaje nebo provádět srážku daně. Berete na vědomí a zavazujete se, že společnosti Toluna sdělíte případné další osobní údaje, které bude potřebovat ke splnění své informační povinnosti nebo k provedení srážky daně. Nesdělíte-li požadované údaje do 30 dnů od odeslání žádosti společností Toluna na e-mailovou adresu zaregistrovanou v tom okamžiku, může se stát, že vám propadnou body nebo získané výhry.

Odkazy

Společnost Toluna vám může pro usnadnění poskytovat odkazy na internetové stránky třetích osob. Poskytnutí takového odkazu ale v žádném případě neznamená, že společnost Toluna takovou stránku schvaluje, a naopak. Souhlasíte s tím, že společnost Toluna nenese odpovědnost za prostudování nebo vyhodnocení obsahu či přesnosti jakéhokoliv materiálu nebo internetových stránek třetích stran a neposkytuje ve vztahu k nim žádnou záruku a nenese za ně ani za žádné jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran odpovědnost. Souhlasíte s tím, že nebudete materiály třetích stran používat způsobem, který by narušoval nebo porušoval práva třetích stran, a že společnost Toluna nenese odpovědnost za jakékoliv takové použití z vaší strany.

Písemná komunikace

Písemná oznámení pro vás: Veškerá oznámení, která vám máme povinnost zasílat, vám můžeme předávat tak, že je uveřejníme na této stránce. Souhlasíte také s tím, že vám je podle vlastního uvážení můžeme posílat také e-mailem, a to včetně případných předvolání a dalších dokumentů týkajících se soudních řízení. Písemná oznámení můžeme zasílat na jakoukoli e-mailovou nebo jinou adresu, kterou uvedete při registraci. Zavazujete se, že budete dbát na to, aby byla uvedená adresa aktuální, a že budete sledovat oznámení zveřejňovaná na této stránce.

Písemná oznámení pro nás: ostáváme hodně e-mailů a ne každý náš zaměstnanec je schopen vyřizovat jakoukoli komunikaci, proto se zavazujete, že nám budete písemná oznámení posílat poštou na adresu Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300 Vincennes, Francie.

Úplnost ujednání, různé.

Tyto podmínky včetně ustanovení, která jsou do nich vložena (např. zásady ochrany osobních údajů), případné další podmínky a ustanovení na této stránce upravující konkrétní aktivity a veškerá naše sdělení a vaše souhlasy (dále jen „úplné ujednání“) na této stránce představují úplné ujednání mezi námi a žádná ze stran se nebude opírat o jakákoli jiná tvrzení druhé strany, která nejsou výslovně zahrnuta do tohoto úplného ujednání. Bude-li některé z ustanovení tohoto úplného ujednání shledáno příslušným soudem jako neplatné, nebude tím dotčena platnost a účinnost zbývajících ustanovení za předpokladu, že bude zachováno rozložení rizik v maximální možné míře. Nebudeme-li jednat v případě porušení podmínek, nebude to znamenat, že se vzdáváme práva jednat v případě dalších nebo podobných porušení. Dodržování sjednaných lhůt je pro toto úplné ujednání zásadní.

V plném rozsahu povoleném platnými zákony se tímto zříkáte svého práva podat proti společnosti Toluna hromadnou žalobu s ohledem na jakoukoli záležitost. Tímto potvrzujete a souhlasíte, že pokud budete přesvědčeni o jakémkoli důvodu, proč podat žalobu proti společnosti Toluna, takovou žalobu podáte vy sami a svým vlastním jménem.

Informování osoby odpovědné za ochranu autorských práv

Společnost Toluna ctí práva třetích osob k duševnímu vlastnictví a požaduje, abyste je dodržovali i vy. Kdokoli se bude domnívat, že bylo jeho dílo reprodukováno na této stránce způsobem, který porušuje autorská práva, na to může upozornit osobu pověřenou ochranou autorských práv na této stránce s uvedením těchto údajů:

 • Elektronický nebo fyzická podpis osoby oprávněné jednat za vlastníka autorského práva.

 • Označení díla, u něhož došlo k údajnému porušení autorských práv.

 • Označení materiálu, který údajně porušuje autorská práva, a dostatečně přesný popis na to, abychom mohli takový materiál vyhledat.

 • Adresa, telefonní číslo a případně e-mailová adresa, na nichž je možné stěžovatele kontaktovat.

 • Prohlášení, že se stěžovatel v dobré víře domnívá, že použití materiálu uváděným způsobem není vlastníkem autorského práva, jeho zástupcem nebo ze zákona povoleno.

 • Prohlášení, že údaje v oznámení jsou přesné a že je stěžovatel při vědomí postihu za úmyslně nepravdivé tvrzení oprávněn jednat za vlastníka výhradního práva, k jehož porušení údajně došlo.

Stížnost nebo oznámení o porušení autorského práva je třeba zaslat právnímu oddělení společnosti (žádná jiná oznámení na uvedené kontaktní údaje neposílejte):

 • poštou: Toluna UK Limited, Ealing Cross, 85 Uxbridge Road, London W5 5TH Attn. Group Head of Legal

 • e-mailem: legal@TOLUNA.com

Stížnosti a zpětná vazba k průzkumům

Máte-li stížnost jakékoli povahy nebo problém s obsahem jakéhokoli průzkumu, kontaktujte nás přes odkaz https://influencers.toluna.com/contact-us nebo nám napište na adresu Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300, Vincennes, Francie. Za žádných okolností přímo nekontaktujte žádné klienty společnosti Toluna či sponzory průzkumů.

Zproštění odpovědnosti:

Společnost Toluna a všichni partneři a klienti spojení s průzkumy žádným způsobem neodpovídají za ztrátu, pozdní či nesprávně zadané údaje ani za jakékoli škody či ztráty plynoucí z a) technických chyb souvisejících s počítači, servery, poskytovali či telefonními či síťovými linkami; b) chybami tisku; nebo c) zraněním či poškozením majetku, které může být způsobeno, přímo či nepřímo, zcela nebo zčásti, příjmem jakékoli výhry. Daně a další poplatky za dopravu, zpracování a doručení překračující hodnotu výhry, pokud existují, jsou výhradní odpovědnosti příjemce výhry. Přijetím výhry se vítěz vzdává práva na uplatnění nákladů na získání zmíněné výhry, veškerých a všech nákladů na vykoupení nebo cestovné k vyzvednutí zmíněné výhry a jakékoli a veškeré odpovědnosti, která může plynout z vyzvednutí nebo vyhledání zmíněné výhry.

Vítěz také přijímá výhradní odpovědnost za jakékoli další náklady související s přijetím této výhry. Kromě případů, kdy je to zakázáno, tvoří přijetí výhry souhlas vítěze s použitím jeho či jejího jména, podoby a biografických údajů k reklamním a propagačním účelům bez dalšího nároku na kompenzaci. Pokud si vítěz nepřejete schválit použití jeho či jejího jména k vyobrazení reklamních a propagačních účelů, musí v době oznámení informovat společnost Toluna.

Platnost

Společnost Toluna si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení ukončit členský účet kterékoli osoby, u které zjistí, že: a) neoprávněně zasahuje nebo se pokouší neoprávněně zasahovat do jakéhokoli webu společnosti Toluna; b) porušuje smluvní podmínky, podmínky používání a/nebo obecná pravidla či pokyny jakéhokoli majetku či služby společnosti Toluna; nebo c) jedná nesportovně, rušivým způsobem nebo se záměrem obtěžovat, zneužívat, vyhrožovat či zastrašovat jakoukoli další osobu.

Další informace

S případnými stížnostmi se můžete obracet také poštou na adresu Toluna SAS, 5 avenue du château, 94300 Vincennes, Francie.

This Site is hosted by:

Toluna USA, Inc.
501 Merritt 7, 6th floor
Norwalk, CT 06851

Scroll to top